ISO értelmező szótár

A

AUDIT: rendszeres és igazolt vizsgálat, amelynek célja objektív bizonyítékok keresése arra, hogy a szervezet keretei között végzett tevékenységek megfelelnek az irányítási rendszer követelményeinek és alkalmasak a kitűzött célok elérésére.
AUDITOR: az auditot végző, képzett személy.

B

BELSŐ AUDIT: Olyan felülvizsgálat, amelyet az egészségügyi intézmény saját maga végez.  Ilyenkor a felülvizsgálatot saját, az auditálási szabályokat ismerő alkalmazottai végzik (Esetenként külső, független, felkészült szakértő is felkérésre kerülhet).
BEVÁLT GYAKORLAT: olyan rutinszerűen végzett tevékenység, amely széles körű tapasztalatokon alapul, és több különböző szervezetben is eredményesnek bizonyult.

D

DOKUMENTÁLÁS: szabályozás
DOKUMENTUM: szabályzat, követelményeket és előírásokat tartalmazó elektronikus és/vagy papír alapú szabályzat

E

ELJÁRÁS: egy tevékenység vagy folyamat elvégzésének meghatározott módja.
ELLENŐRZÉS: a folyamat vagy feladat elvégzése során alkalmazott (köztes vagy végleges) igazolható tevékenység, amelynek célja meggyőződni arról, hogy a tevékenység megfelel az előírt követelményeknek.
ELŐAUDIT: Célja a cég irányítási rendszerének megfelelőségi vizsgálata az alkalmazott szabvány tanúsító auditra való alkalmasság szempontjából. Az előauditon észlelt hiányosságokat a tanúsításra váró cégnek a tanúsító auditig ki kell küszöbölni.
ELTÉRÉS: egy termék, folyamat vagy rendszer jellemzői közül legalább egynek, a vonatkozó előírásoktól való eltérése.
ENERGIA: Villamosság, üzemanyagok, gőz, hő, sűrített levegő vagy más hasonló közeg. Az energia kifejezés mindazon megújuló vagy nem megújuló energiahordozókra vonatkozik, amelyek beszerezhetőek, tárolhatóak, kezelhetőek, a berendezések vagy folyamatok által felhasználhatóak vagy kinyerhetőek.
ENERGIA-ALAPÁLLAPOT: Mennyiségi érték(ek), amelyek alapot képez(nek) az energiateljesítmény összehasonlításához
ENERGIAÁTVIZSGÁLÁS: A szervezet energiateljesítményének a megfogalmazása, amely adatokon és más információkon alapul és a fejlesztési lehetőségek azonosítására ösztönöz.
ENERGIA-ELŐIRÁNYZAT: Az energiacélokra vezethető vissza, és az azért szükséges kitűzni, hogy segítségével  elérjük az energiacélokat.
ENERGIAFELHASZNÁLÁS: Az energia alkalmazásának módja és fajtája. Például: szellőztetés, világítás, fűtés; szállítás, folyamatok, gyártósorok
ENERGIAFOGYASZTÁS: Az alkalmazott energia mennyisége
ENERGIAHATÉKONYSÁG: Arány vagy más mennyiségi kapcsolat egy teljesítmény-, szolgáltatás-, termék- vagy energia kimenet és egy energia bemenet között
ENERGIAIRÁNYÍTÁS: az energia-kezelés vállalati (szervezeti) aspektusát foglalja össze.
ENERGIAIRÁNYÍTÁSI CSOPORT: Azon személy(ek), aki(k) az energiairányítási rendszer tevékenységeinek eredményes bevezetéséért és az energiateljesítmény növeléséért felelős(ek)
ENERGIAIRÁNYÍTÁSI RENDSZER FOLYAMATOS FEJLESZTÉSE: Olyan ismétlődő folyamat, amely az energiateljesítmény és az energiairányítási rendszer fokozatos jobbítását eredményezi.
ENERGIAIRÁNYÍTÁSI RENDSZER HATÁRAI: A szervezet által meghatározott fizikai vagy helyszíni korlátok és/vagy szervezeti korlátok. Például egy folyamat, egy telephely, egy szervezet alatt álló több telephely
ENERGIATELJESÍTMÉNY- MUTATÓ: energiateljesítmény mérhetősége: a szervezet által meghatározott az energia teljesítmény mennyiségi értéke vagy mértéke. Az energiavonatkozású teljesítmény tényezők, befolyásolják az energia felhasználást, a környezeti terhelést, úgymint: - energia bevezetés, - energiafelhasználás, - energia hatékonyság, - energia intenzitás.
ENERGIATELJESÍTMÉNY: Energiahatékonysággal, energiafelhasználással és energiafogyasztással kapcsolatos mérhető eredmények
ENERGIA-TELJESÍTMÉNYMUTATÓ: A szervezet által meghatározott, az energiateljesítmény mennyiségi értéke vagy mértéke
ENYHE NEM MEGFELELŐSÉG: az előírt rendszertől való alkalomszerű eltérés

É

ÉRVÉNYESÍTÉS (VALIDÁLÁS): jóváhagyást jelent. különböző és több területen is alkalmazott terminológia. Például a gazdaság területén leggyakrabban az akkreditívek érvényesítésekor használt fogalom. Vegyiparban pedig Kklönböző labratóriumi eszközöket validálásáról is beszélhetünk, például egy mérőlombik esetében a validálásnak az a lényege, hogy bizonyos hibahatáron belül meghatározzák annak pontos űrtaltalmát. A minőségirányításban (ISO 9001) például egy gyártás vagy szolgáltatásnyújtás esetében azokra a folyamatokra, amelyek kimenete nem ellenőrizhető, érvényesítést kell bevezetni, és ott bizonyítani kell a folyamatképességet.
ÉRZÉKENY RENDSZER (INFORMÁCIÓBIZTONSÁGBAN): érzékeny irformációkat kezelő és feldolgozó rendszer. Az információ akkor tekinthető érzékenynek, ha az információhoz való hozzáférés súlyos következményekkel járhat az érintett felek számára. Pl.: tulajdonos, üzemeltető, felhasználó.
ÉSZREVÉTEL: az irányítási rendszer javítására irányuló megjegyzés.

F

FELJEGYZÉS: az irányítási rendszer működésének igazolásai, ezek lehetnek formanyomtatványok és kötetlen formátumú feljegyzések.
FELÜGYELET (MONITOR): a megfigyelések vagy a mérések tervezett sorozatának végzésére irányuló tevékenység, annak megállapítására, hogy a CCP szabályozás alatt áll-e.
FENNTARTÓ AUDIT: A minősítést végző cég belső előírásában szabályozott időszakonkénti (általában 6 havonkénti) felülvizsgálata a rendszer működési folyamatosságának felmérésére. Súlyos nem megfelelés esetén lehetőség van a tanúsítás visszavonására is.
FOLYAMAT:  egymással kapcsolatban vagy kölcsönhatásban álló tevékenységek sora, ami a bemenetet kimenetté alakítja.
FOLYAMATÁBRA: egy folyamat lépéseinek sorrendjét ábrázoló rajz, segítségével a folyamatok áttekinthetőbbé válnak, és így könnyen felszínre kerülnek hiányzó vagy felesleges elemek. A HACCP rendszerben a folyamatábra valamely meghatározott élelmiszer előállításához vagy feldolgozásához használt lépések vagy műveletek sorrendjének módszeres ábrázolása.
FOLYAMATOS FEJLESZTÉS: A szervezet állandó célja legyen az átfogó, teljes működésre vonatkozó folyamatos fejlesztés.
FOLYAMATSZEMLÉLETŰ MEGKÖZELÍTÉS: A kívánt célt hatékonyabban lehet elérni, ha a tevékenységeket és a hozzá kapcsolódó erőforrásokat folyamatként kezelik.

H

HACCP: olyan rendszer, amely meghatározza, értékeli és szabályozza az élelmiszer-biztonság szempontjából jelentős veszélyeket.
HACCP-TERV: a HACCP-alapelvekkel összhangban készített dokumentum, amelynek célja, hogy biztosítsa az élelmiszerlánc figyelembe vett részében az élelmiszer-biztonság szempontjából jelentős veszélyek szabályozását.
HELYESBÍTŐ TEVÉKENYSÉG: egy eltérés, nemmegfelelőség, vagy nem kívánatos tény okának a kiiktatására tett intézkedés. A HACCP rendszerben: bármely olyan intézkedés, amelyet akkor kell megtenni, ha a kritikus szabályozási pont (CCP) felügyelete a szabályozottság csökkenését vagy elvesztését jelzi.
HELYREÁLLÍTÁS: egy szolgáltatás akkor tekinthető helyreállítottnak, ha a felhasználó újra képes az általa végzett tevékenység keretében feladatot végrehajtani, azaz a rendszer és a rendelkezésre álló adatok visszaállítása megtörtént, a szükséges teszteket elvégezték, a felhasználót tájékoztatták
HIBA: műszaki értelemben a termék, vagy rendszer várt, illetve elvárt működéstől való eltérése.
HULLADÉK: a termelő, szolgáltató vagy fogyasztói tevékenységek során, vagy ezek következtében keletkező- tulajdonosa által rendeltetése szerint fel nem használt, illetve a keletkezés folyamatában vissza nem vezetett vagy adott formájában arra alkalmatlan- maradékanyag, elhasználódott, illetve selejtté vált termék

I

INFORMÁCIÓBIZTONSÁGI ESEMÉNY: a körülmények egy adott összességének bekövetkezése.
INFORMÁCIÓBIZTONSÁGI ESEMÉNY VALÓSZÍNŰSÉG: annak a mértéke, hogy az esemény milyen valószínűséggel következik be.
INFORMÁCIÓBIZTONSÁGI KOCKÁZAT: egy esemény valószínűségének és következményének kombinációja.
INFORMÁCIÓBIZTONSÁGI KOCKÁZATAZONOSÍTÁS: a kockázat egyes elemeinek megtalálása, összegyűjtése és jellemzése.
INFORMÁCIÓBIZTONSÁGI KOCKÁZATBECSLÉS: folyamat, amelynek segítségével értékeket rendelnek a kockázat valószínűségéhez és következményeihez.
INOFRMÁCIÓBIZTONSÁGI KOCKÁZATI SZEMPONTOK: hivatkozási alap, amely szerint a kockázat jelentőségének a felmérése történik.
INFORMATIKAI BIZTONSÁGI IRÁNYÍTÁSI RENDSZER: az ISO 27001 szabvány szerinti általános irányítási rendszer, amely az kockázat elemzésen alapul, menedzseli az információbiztonságot.
IRÁNYÍTÁSI REDSZER (vagy menedzsment rendszer): egy kiemelt szempontból (pl.: minőség, biztonság, környezetvédelem stb.) lényeges valamennyi folyamatot érintő összehangolt tevékenység, ami a szervezet vezetéséhez és szabályozott végrehajtásához szükséges.
ISO: az International Organization for Standardization (Nemzetközi Szabványügyi Szervezet) rövidített neve. A genfi székhelyű szervezet a világ gyakorlatilag valamennyi iparosodott államát magában foglalja - Albániától Zimbabwéig. A szervezet feladata olyan ipari szabványok kidolgozása, amelyek megkönnyítik a nemzetközi kereskedelmet.

J

JELENTŐS KÖRNYEZETI TÉNYEZŐ: a szervezet tevékenységének egy olyan eleme amely jelentős hatást gyakorol a környezetre.

K

KAIZEN a folyamatos javítás eszköze, jelentése: jobb irányú változás. Lényege pedig az, hogy módszeresen és rendszerezetten kell azonosítani a javítási lehetőségeket, prioritásokat állítani, azonosítani a hibákat és azok okaikat, végül intézkedni azok kijavításáról.
KALIBRÁLÁS: az a tevékenyég, amivel megállapítható, a mérőeszköz (vagy mérőrendszer értékmutatása) és a mérendő mennyiségnek a használati etalonnal megvalósított értéke között.
KÉZIKÖNYV: az irányítási rendszer alapelveit tartalmazó dokumentum, tartalmazza azt is, hogy a cég, az alkalmazott szabvány mely előírásait alkalmazza.
KOCKÁZAT: egy területen, egy időben, adott körülmények között kialakuló nemkívánatos esemény bekövetkezésének valószínűsége
KOCKÁZATELEMZÉS: intézkedés a kockázat mértékének, a veszély elkerülésére, illetve hatásának csökkentésére.
KOCKÁZATKEZELÉSI RENDSZER: egy szervezet irányítási rendszerének azon elemei, amely a kockázatkezelésével foglalkoznak.
KÖLCSÖNÖSEN ELŐNYÖS KAPCSOLATOK A BESZÁLLÍTÓKKAL: A szervezetek és beszállítóik kölcsönösen függnek egymástól, értékteremtő képességük a kölcsönösen előnyös kapcsolatok révén növekszik.
KÖRNYEZET: a szervezet közvetlen környezete, amelyben működik, beleértve a levegőt, a vizet, a földterületet, a természeti erőforrásokat, a növény- és állatvilágot, az embereket és ezek kölcsönhatását.
KÖRNYEZETI CÉL: általános, a környezeti politikából következő lehetőleg számszerűen kifejezett környezeti feladat, amelyet a gazdálkodó szervezet tűz ki maga elé.
KÖRNYEZETI HATÁS: a környezetben végbemenő mindennemű változás – akár káros, akár hasznos-, amely egészben vagy részben a szervezet tevékenységéiből, termékeiből, vagy szolgáltatásaiból származik.
KÖRNYEZETI TÉNYEZŐK: a szervezet tevékenységének olyan eleme, amely kölcsönhatásba kerülhet a környezettel.
KRITIKUS HATÁRÉRTÉK: olyan előírás, amely elválasztja az elfogadhatóságot a nem elfogadhatóságtól.
KRITIKUS SZABÁLYOZÁSI PONT (CCP): olyan lépés, amikor szabályozást lehet alkalmazni a lényeges élelmiszer-biztonsági veszélyek megelőzéséhez, kiküszöböléséhez vagy elfogadható szintre csökkentéséhez.

L

LÉNYEGES NEM MEGFELELŐSÉG: az előírt rendszerelem alkalmazásának teljes hiánya.
LÉPÉS: az élelmiszerlánc egy pontja, eljárása, művelete vagy szakasza, beleértve a nyersanyagokat, az elsődleges termeléstől a végső fogyasztásig.

M

MEGELŐZŐ INTÉZKEDÉS: lehetséges eltérés, nem megfelelőség vagy nem kívánatos helyzet okának elhárítására irányuló tevékenység.
MEGFELELŐSÉG: termékkel, irányítási rendszerrel, személlyel szemben támasztott követelmények hiánytalan teljesülése.
MEGHIBÁSODÁS: akkor következik be, ha valamilyen fukcionális egység (pl.: berendezés, szoftver stb.) alkalmatlanná válik rendeltetésének betöltésére.
MINŐSÉG a hétköznapi életben használt és értelmezett kifejezés, valaminek a jóságát mérjük vele. A minőség lényegét az előírásoknak való megfelelés, a használatra való alkalmasság, a vevő megnyilvánuló-, valamint várható igényeinek való megfelelés adja. Az irányítási rendszerekben a minőség annak mértéke, hogy mennyire teljesíti egy cég a terméke vagy szolgáltatása révén a vevői követelményeket.
MINŐSÉGCÉL: a vállalkozásnak a megvalósítani kívánt minőség szintje.
MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS: összehangolt tevékenység egy vállalkozás vezetésére és szabályozására a minőség szempontjából.
MINŐSÍTÉST MEGÚJÍTÓ AUDIT: A tanúsítás érvényességének lejáratakor (3 év után) megtartott audit, amelynek célja a tanúsítás érvényességének meghosszabbítása.
MINŐSÍTŐ AUDIT: A minősítendő egészségügyi intézmény minőségügyi rendszerdokumentációjának és a rendszer működésének átfogó vizsgálata tanúsítvány kiadása céljából. Sikeres audit esetén az egészségügyi intézményt az auditot végző terjeszti elő tanúsításra.
MUNKATÁRSAK BEVONÁSA: A szervezet lényegét minden szinten a munkatársak jelentik, és teljes bevonásuk teszi lehetővé képességeik felhasználását a szervezet javára.

N

NEM MEGFELELŐSÉG: más néven eltérés. Egy előírt követelmény nem teljesítése. Okai lehet a vezetőség elkötelezettségének hiánya, az erőforrások, a képzés vagy a fegyelem hiánya.

O

OBJEKTÍV BIZONYÍTÉK: mindaz, amit az audit során az auditor látott, olvasott,illetve amit az auditált személy mondott.

P

PDCA CIKLUS: a Deming-féle tanítás összefoglaló modellje. Ez napjainkban az irányítási rendszerek egyik alapvető eleme. A PDCA angol nyelvű rövidítés a Plan, Do Check és Act szavak kezdőbetűiből, tehát: Tervezd meg, mit akarsz tenni, cselekedj, tedd meg, ellenőrizd, avatkozz közbe, ha szükséges. A beavatkozás zárja, ugyanakkor újraindítja a folyamatot. Az ellenőrzés következtetései alapján újabb intézkedéseket meghozatalára lehet szükség, mely átvisz a következő tervezési fázisba. Ha egy terület eredményei megfelelőek, akkor a továbbiakban olyan problémákra kell összpontosítani, amik eddig a rangsorban lejjebb voltak.

R

RENDKÍVÜLI AUDIT: Az auditálást végző céghez a minősített súlyos minőségi hiányosságát bejelentő  információ hatására elrendelt soron kívüli audit.
RENDSZERSZEMLÉLET AZ IRÁNYÍTÁSBAN: Az egymással összefüggő folyamatok rendszerként való azonosítása, megértése és irányítása hozzájárul ahhoz, hogy a szervezet eredményesen és hatékonyan valósítsa meg céljait.

SZ

SZABÁLYOZ (CONTROL): HACCP-t tekintve ez azt jelenti, hogy megtesz minden szükséges intézkedést a HACCP-tervben megállapított követelményeknek való megfelelés biztosítására és fenntartására.
SZABÁLYOZÁS (CONTROL): az az állapot, melyben a helyes eljárásokat követik és betartják a követelményeket.
SZABÁLYOZÓ INTÉZKEDÉS: bármely intézkedés és tevékenység, amelyet egy élelmiszer-biztonsági veszély megelőzésére, kiküszöbölésére vagy elfogadható szintre csökkentésére lehet alkalmazni.
SZERZŐDÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ AUDIT: Célja annak megállapítása, hogy az egészségügyi intézmény által előírt minőségügyi rendszert milyen mértékben vezették be, hogyan alkalmazzák és milyen hatásosan.
SZERZŐDÉSKÖTÉS ELŐTTI AUDIT: Célja egy későbbi potenciális beszállító megfelelőségének vizsgálata a szerződéskötés lehetőségének feltárására, esetleg több potenciális szállító összehasonlítása a szerződés megkötése előtt.
SZERZŐDÉSKÖTÉS UTÁNI AUDIT: Célja lehet a szerződéshez kapcsolódó felülvizsgálat során tapasztaltak ismételt ellenőrzése, kiegészítése. Példa lehet rá olyan eset, amikor írásos eljárás rögzíti a minőségügyi bizonylatok/dokumentumok tárolási idejét és megőrzési körülményeit, a vizsgálóberendezések hitelesítését/kalibrálását, a beszállított termék alapanyagainak megkülönböztethetőségét stb.

T

TÁMOGATÓ VEZETÉS: A vezetők hozzák létre a szervezet céljának és irányításának egységét és azt a belső környezetet, amelyben a munkatársakat teljes mértékig be lehet vonni a szervezet céljainak elérésébe.
TÉNYEKEN ALAPULÓ DÖNTÉSHOZATAL: Az eredményes döntések az adatok és egyéb információk elemzésén alapulnak.
TQM (teljes körű minőségmenedzsment) célja, hogy a szervezet megfeleljen a kifejezett (effektív) és lehetőség szerint a rejtett (látens) fogyasztói elvárásoknak, továbbá teljesítményét folyamatosan javítsa. Tulajdonképpen a piaci igények tartós és magas színvonalú kielégítését célozza meg.

V

VERIFIKÁLÁS: igazolás, hitelesítés. HACCP-ben a felügyelettől eltérő módszerek, eljárások, vizsgálatok és más értékelések alkalmazása, a HACCP-tervnek való megfelelés megállapítására.
VESZÉLY: HACCP-t tekintve az élelmiszerben előforduló biológiai, kémiai vagy fizikai hatású anyag, vagy az élelmiszer olyan állapota, amelynek káros egészségügyi hatása lehet.
VESZÉLYELEMZÉS: HACCP-t tekintve a veszélyekről és a jelenlétükhöz vezető körülményekről való információgyűjtés és értékelés folyamata annak eldöntésére, hogy az élelmiszer-biztonság szempontjából, mely tényezők jelentősek, és ezért ezekkel kell foglalkozni a HACCP-tervben.
VESZÉLYES HULLADÉK: a hulladék, amely vagy amelynek bármely összetevője, illetve átalakulási terméke a vonatkozó rendeletben meghatározott veszélyességi jellemzők valamelyikével rendelkezik és a veszélyes összetevő olyan koncentrációban van jelen, hogy ezáltal az emberi életre, az élővilágra, és az egészségre, a környezet bármely elemére veszélyt és kockázatot jelent, illetve nem megfelelő tárolása és kezelése esetében károsító hatást fejt ki.
VEVŐI AUDIT: A szervezet  által a beszállító cégnél, vagy annak alvállalkozójánál végrehajtott felülvizsgálat. A vizsgálatot végezheti a szervezet által megbízott szervezet is. Ilyenkor a felülvizsgálat célja a szállítónak a szevezet "elfogadott beszállítók listájára" való felkerülése.
VEVŐKÖZPONTÚSÁG: A szervezetek a vevőiktől függenek, ezért meg kell érteniük a jelenlegi és jövőbeli vevői igényeket, teljesíteniük kell a vevők követelményeit és törekedniük kell a vevői elvárások túlteljesítésére.