Általános munkavédelmi követelményekMunkahely, létesítmény, technológia tervezése, kivitelezése, használatba vétele és üzemeltetése, továbbá munkaeszköz, anyag, energia, egyéni védőeszköz előállítása, gyártása, tárolása, mozgatása, szállítása, felhasználása, forgalmazása, importálása, üzemeltetése a munkavédelemre vonatkozó szabályokban meghatározott, ezek hiányában a tudományos, technikai színvonal mellett elvárható követelmények megtartásával történhet.Munkahely, létesítmény, technológia tervezése, kivitelezése, használatba vétele és üzemeltetése, továbbá munkaeszköz, anyag, energia, egyéni védőeszköz előállítása, gyártása, tárolása, mozgatása, szállítása, felhasználása, forgalmazása, importálása, üzemeltetése a munkavédelemre vonatkozó szabályokban meghatározott, ezek hiányában a tudományos, technikai színvonal mellett elvárható követelmények megtartásával történhet.
Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek teljesítése helyett a munkáltató pénzbeli vagy egyéb megváltást a munkavállalónak nem adhat. (Mvt.18§(2)bek.)
 Munkaeszközt üzembe helyezni, valamint használatba venni csak abban az esetben szabad, ha az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeit kielégíti, és rendelkezik az adott munkaeszközre, mint termékre, külön jogszabályban meghatározott EK- megfelelőségi nyilatkozattal, illetve a megfelelőséget tanúsító egyéb dokumentummal (pl. tanúsítvány). (Mvt.18§(3)bek.)
Egyéni védőeszközt forgalomba hozni, használatba venni akkor szabad, ha az rendelkezik EK-megfelelőségi nyilatkozattal, illetve EK-típustanúsítvánnyal. Az egyéni védőeszközök megfelelőségének tanúsítását a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter rendeletében foglaltak szerint kell elvégezni. (Mvt.18§(4)bek.)
 A foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter meghatározza az egyéni védőeszköz EK-megfelelőségi nyilatkozata, EKtípustanúsítványa kiadásának, valamint az egyéni védőeszközök minőségét biztosító rendszer, továbbá a gyártás minőségirányítási rendszere ellenőrzésének részletes szabályait. (Mvt.18§(5)bek.)
 Amennyiben külön jogszabály egyes munkaeszközök üzembe helyezését hatósági engedélyhez köti, ez a hatósági engedély egyenértékű a (3) bekezdés szerinti megfelelőségi tanúsítvánnyal. (Mvt.18§(6)bek.)
 
Létesítés követelményei:
 
Építésügyi szabályok! Létesítésben közreműködők együttműködési kötelezettsége
Ergonómiai szempontok figyelembe vétele
Testi fogyatékos személyek igényeinek figyelembe vétele
 
A munkahely használatba vételének követelményei:
  Veszélyes létesítmény, munkahely, munkaeszköz, technológia üzembe-helyezésének írásos elrendelése – előzetes felülvizsgálati kötelezettség
 Egyéb: használatbavételi engedély, telepengedély, működési (tevékenységi) engedély, bejelentési kötelezettség stb. 
 
Technológiákra, munkafolyamatokra, anyagokra vonatkozó munkavédelmi követelmények:
 

  • Úgy kell megválasztani, hogy az egészséget és biztonságot ne veszélyeztesse
  • Különböző munkáltatók egy munkahelyen: összehangolási kötelezettség
  • Belső közlekedési rend, anyagmozgatás
  • Veszélyforrások megismertetése a munkavállalókkal, egyéni védőeszközök biztosítása, használatuk oktatása, ellenőrzése
  • Veszélyjelzések elhelyezése
  • Mentési tervkészítése, mentés gyakoroltatása
  •  Munkahigiénés vizsgálatok elvégzése


Munkahelyekre, munkaeszközökre vonatkozó általános munkavédelmi követelmények:
Munkahely, létesítmény, technológia, munkaeszköz tervezése, kivitelezése, használatba vétele és üzemeltetése, továbbá munkaeszköz, anyag energia, egyéni védőeszközök előállítása, gyártása, tárolása, mozgatása, szállítása, felhasználása, forgalmazása, importálása, üzemeltetése a munkavédelemre a munkavédelemre vonatkozó jogszabályokban, szabványokban biztonsági szabályzatokban meghatározott,- ezek hiányában a tudományos,- technikai színvonal mellett elvárható követelmények betartásával történhet. 

Egyéni védőeszközök, kollektív és egyéni védelem: 
A kollektív műszaki védelem elsőbbsége az egyéni védelemhez képest. Egyéni védőeszköz minden olyan készülék, felszerelés, berendezés, eszköz, amelynek az a rendeltetése, hogy egy személy viselje, vagy használja az egészségét, valamint a biztonságát fenyegető egy vagy több kockázat elleni védekezés céljából. 
Az egyéni védőeszköz juttatásának belső rendjét írásban kell rögzíteni, mely munkavédelmi szaktevékenységnek minősül. Ezen tevékenység ellátása a szaktevékenységet ellátó személy, szervezet feladata. Az egyes munkakörökre előírt munkavédelmi egyéni védőeszközöket a szükségletnek megfelelően az ügyvezető a munkahelyi vezető útján biztosítja. 
Az egyéni védőeszköz használatára kötelezett munkaköröket és az adott munkakörhöz előírt védőeszközöket általában „Munkavédelmi Szabályzat” melléklete tartalmazza. (megjegyzés: Munkavédelmi Szabályzat készítését jogszabály nem írja elő),Az egyéni védőeszközökről nyilvántartást kell vezetni. 
A védőeszközök minősítő iratait, a biztosítást végzőnek kötelessége megőrizni, és azt a selejtezést követően három évig megőrizni. Sérült, hibás védőeszközt használni tilos. 
 
Személyi feltételek a munkavédelemben: 

A munkavégzésre alkalmas állapot meghatározása: 
 Valamennyi munkavállaló köteles a számára kijelölt időben munkahelyén, a biztonságos munkavégzésre  alkalmasan, kipihenten, józan állapotban, tisztán tartott öltözetben megjelenni.   
 Nem tekinthető munkára képes állapotban lévőnek a munkavállaló akkor, ha  
- alkoholos, vagy egyéb narkotikumtól befolyásolt állapotban van,  
- a munka végzéséhez előírt és használatára bocsátott védőruházattal, egyéni védőeszközzel nem rendelkezik,  
- az egészségi állapota olyan, hogy az a munkaköréből adódó feladatok elvégzésében gátolja.  
 A munkahelyi vezető a munkavégzés alatt, munkaidőben bármikor szondázhat /a szondáztatás szabályainak betartása mellett/.  Amennyiben a munkavállaló munkára képes állapotát illetően kétség merül fel, munkahelyi vezetője a munkavállalót nem állíthatja munkába.   
 
Munkaköri alkalmasság: 
 
33/1998. (VI. 24.) NM rendelet a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről 
 Előzetes munkaköri alkalmassági vizsgálat: 
- alkalmazás előtt mindenkinek kötelező,   
- munkakörülmények megváltozása esetén egyes munkavállalóknak,    
- két hetet meghaladó külföldi munkavégzés esetén egyes munkavállalóknak, 
 
Időszakos munkaköri alkalmassági vizsgálat: 
- évente (fiatalkorú, idősödő, fokozott pszichés terhelésnek kitett, korkedvezményre jogosító munkakörben dolgozó, külföldön dolgozó, biológiai tényezők hatásának kitett munkavállalók esetében)    
- rendeletben meghatározott gyakorisággal (fizikai, kémiai kóroki tényezők, fokozott baleseti veszéllyel járó munkakörben dolgozók) 
 
 Soron kívüli alkalmassági vizsgálat: 
- egészségi állapotban változás     
- heveny foglalkozási megbetegedés, eszméletvesztés, fokozott expozíció, ismétlődő munkabaleset,    - 30, illetve biológiai kóroki tényezőknek kitett munkavállalók esetében 10 napot meghaladó keresőképtelenség     
- munkavégzés hat hónapot meghaladó szünetelése 
 
 Záró vizsgálat:  
 
 - 10 év rákkeltő anyaggal, 4 év ionizáló    sugárzás expozícóját követően a tevékenység megszűnésekor  - idült foglalkozási megbetegedés veszélyével járó munkavégzés megszűnésekor  - külföldről történő végleges hazatéréskor 
 
Személyi higiénés alkalmassági vizsgálat 
 - Járványügyi szempontból kiemelt jelentőségű munkaterületen foglalkoztatott személyek esetében a tevékenység megkezdése előtt, valamint 30 napot meghaladó szünetelése után. 
 
Foglalkozás-egészségügy szerepe a foglalkoztatásban:       

A foglalkozás-egészségügyi szolgálat biztosítása: 
Mvt. szerint a munkáltató köteles minden munkavállalója számára biztosítani, 
Biztosítása történhet:    
- munkáltató saját munkaviszonyban történő foglalkoztatás keretében,    
- egészségügyi szolgáltatóval kötött szerződéssel keretében.
 Foglalkozás - egészségügyi szolgáltatás: egészségügyi szolgáltatásnak minősül,  Lehetőleg a munkavégzés helyén vagy annak közelében 
89/1995. (VII.14.) Korm. rendelet melléklete szerinti létszámokhoz igazodó orvos-ápoló létszám 
 Díjfizetésre ajánlás a Korm. rendeletben meghatározott besorolástól függően (A, B, C, D osztály) 
 Bejelentési kötelezettség megszűnt! (Ebben a Korm. rendeletben vannak viszont a munka higiénés vizsgálatok!) 
 Foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás nyújtásának feltételei: 
 

Működési engedély, melyet az ÁNTSZ kistérségi intézete ad ki 
Működési engedély feltételei:    
- felelősségbiztosítás     
- személyi, tárgyi és szakmai környezeti  feltételek    
- helyiségek szakmai és közegészségügyi megfelelősége    
- közreműködő esetén szerződés 
 

Foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás szintjei
 
 Alapszolgáltatás – ezt kell a munkáltatónak biztosítania, 
 Foglalkozás-egészségügyi központ – alap, szolgáltatás+munkahigiéne/pszichológia/ergonómia/toxikológia/ munkabiztonság, 
 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás, Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóság  
 
Foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltató feladatai: 
 

munkaköri alkalmassági vizsgálatok végzése,  
 foglalkozási megbetegedések, fokozott expozíciós esetek bejelentése, kivizsgálása,  
 a munkakörülmények és a munkavégzés egészségkárosító hatásainak vizsgálata,  
 egyéni védőeszközökkel kapcsolatos tanácsadást,   a munkahelyek kémiai biztonságát érintő feladatok elvégzése, 
 a munkavállalók munkakörülményeivel kapcsolatos, egészséget, biztonságot érintő kérdésekkel összefüggő felvilágosítás,  
 a munkakörhöz kötött védőoltásokkal kapcsolatos feladatok,  
 a krónikus megbetegedésben szenvedő munkavállalók megelőző gondozása, 
  az 1. és 2. alkalmassági csoportba tartozó közúti járművezetők egészségi alkalmassági vizsgálata, 
  a foglalkoztathatóság szakvéleményezése,cikk forrása: Win-Win Position Kft. 
 Budapest, 2013