A

AUDIT: rendszeres és igazolt vizsgálat, amelynek célja objektív bizonyítékok keresése arra, hogy a szervezet keretei között végzett tevékenységek megfelelnek az irányítási rendszer követelményeinek és alkalmasak a kitűzött célok elérésére.
AUDITOR: az auditot végző, képzett személy.

B

BELSŐ AUDIT: Olyan felülvizsgálat, amelyet az egészségügyi intézmény saját maga végez.  Ilyenkor a felülvizsgálatot saját, az auditálási szabályokat ismerő alkalmazottai végzik (Esetenként külső, független, felkészült szakértő is felkérésre kerülhet).
BEVÁLT GYAKORLAT: olyan rutinszerűen végzett tevékenység, amely széles körű tapasztalatokon alapul, és több különböző szervezetben is eredményesnek bizonyult.

D

DOKUMENTÁLÁS: szabályozás
DOKUMENTUM: szabályzat, követelményeket és előírásokat tartalmazó elektronikus és/vagy papír alapú szabályzat

E

ELJÁRÁS: egy tevékenység vagy folyamat elvégzésének meghatározott módja.
ELLENŐRZÉS: a folyamat vagy feladat elvégzése során alkalmazott (köztes vagy végleges) igazolható tevékenység, amelynek célja meggyőződni arról, hogy a tevékenység megfelel az előírt követelményeknek.
ELŐAUDIT: Célja a cég irányítási rendszerének megfelelőségi vizsgálata az alkalmazott szabvány tanúsító auditra való alkalmasság szempontjából. Az előauditon észlelt hiányosságokat a tanúsításra váró cégnek a tanúsító auditig ki kell küszöbölni.
ELTÉRÉS: egy termék, folyamat vagy rendszer jellemzői közül legalább egynek, a vonatkozó előírásoktól való eltérése.
ENERGIA: Villamosság, üzemanyagok, gőz, hő, sűrített levegő vagy más hasonló közeg. Az energia kifejezés mindazon megújuló vagy nem megújuló energiahordozókra vonatkozik, amelyek beszerezhetőek, tárolhatóak, kezelhetőek, a berendezések vagy folyamatok által felhasználhatóak vagy kinyerhetőek.
ENERGIA-ALAPÁLLAPOT: Mennyiségi érték(ek), amelyek alapot képez(nek) az energiateljesítmény összehasonlításához
ENERGIAÁTVIZSGÁLÁS: A szervezet energiateljesítményének a megfogalmazása, amely adatokon és más információkon alapul és a fejlesztési lehetőségek azonosítására ösztönöz.
ENERGIA-ELŐIRÁNYZAT: Az energiacélokra vezethető vissza, és az azért szükséges kitűzni, hogy segítségével  elérjük az energiacélokat.
ENERGIAFELHASZNÁLÁS: Az energia alkalmazásának módja és fajtája. Például: szellőztetés, világítás, fűtés; szállítás, folyamatok, gyártósorok
ENERGIAFOGYASZTÁS: Az alkalmazott energia mennyisége
ENERGIAHATÉKONYSÁG: Arány vagy más mennyiségi kapcsolat egy teljesítmény-, szolgáltatás-, termék- vagy energia kimenet és egy energia bemenet között
ENERGIAIRÁNYÍTÁS: az energia-kezelés vállalati (szervezeti) aspektusát foglalja össze.
ENERGIAIRÁNYÍTÁSI CSOPORT: Azon személy(ek), aki(k) az energiairányítási rendszer tevékenységeinek eredményes bevezetéséért és az energiateljesítmény növeléséért felelős(ek)
ENERGIAIRÁNYÍTÁSI RENDSZER FOLYAMATOS FEJLESZTÉSE: Olyan ismétlődő folyamat, amely az energiateljesítmény és az energiairányítási rendszer fokozatos jobbítását eredményezi.
ENERGIAIRÁNYÍTÁSI RENDSZER HATÁRAI: A szervezet által meghatározott fizikai vagy helyszíni korlátok és/vagy szervezeti korlátok. Például egy folyamat, egy telephely, egy szervezet alatt álló több telephely
ENERGIATELJESÍTMÉNY- MUTATÓ: energiateljesítmény mérhetősége: a szervezet által meghatározott az energia teljesítmény mennyiségi értéke vagy mértéke. Az energiavonatkozású teljesítmény tényezők, befolyásolják az energia felhasználást, a környezeti terhelést, úgymint: - energia bevezetés, - energiafelhasználás, - energia hatékonyság, - energia intenzitás.
ENERGIATELJESÍTMÉNY: Energiahatékonysággal, energiafelhasználással és energiafogyasztással kapcsolatos mérhető eredmények
ENERGIA-TELJESÍTMÉNYMUTATÓ: A szervezet által meghatározott, az energiateljesítmény mennyiségi értéke vagy mértéke
ENYHE NEM MEGFELELŐSÉG: az előírt rendszertől való alkalomszerű eltérés

É

ÉRVÉNYESÍTÉS (VALIDÁLÁS): jóváhagyást jelent. különböző és több területen is alkalmazott terminológia. Például a gazdaság területén leggyakrabban az akkreditívek érvényesítésekor használt fogalom. Vegyiparban pedig Kklönböző labratóriumi eszközöket validálásáról is beszélhetünk, például egy mérőlombik esetében a validálásnak az a lényege, hogy bizonyos hibahatáron belül meghatározzák annak pontos űrtaltalmát. A minőségirányításban (ISO 9001) például egy gyártás vagy szolgáltatásnyújtás esetében azokra a folyamatokra, amelyek kimenete nem ellenőrizhető, érvényesítést kell bevezetni, és ott bizonyítani kell a folyamatképességet.
ÉRZÉKENY RENDSZER (INFORMÁCIÓBIZTONSÁGBAN): érzékeny irformációkat kezelő és feldolgozó rendszer. Az információ akkor tekinthető érzékenynek, ha az információhoz való hozzáférés súlyos következményekkel járhat az érintett felek számára. Pl.: tulajdonos, üzemeltető, felhasználó.
ÉSZREVÉTEL: az irányítási rendszer javítására irányuló megjegyzés.

F

FELJEGYZÉS: az irányítási rendszer működésének igazolásai, ezek lehetnek formanyomtatványok és kötetlen formátumú feljegyzések.
FELÜGYELET (MONITOR): a megfigyelések vagy a mérések tervezett sorozatának végzésére irányuló tevékenység, annak megállapítására, hogy a CCP szabályozás alatt áll-e.
FENNTARTÓ AUDIT: A minősítést végző cég belső előírásában szabályozott időszakonkénti (általában 6 havonkénti) felülvizsgálata a rendszer működési folyamatosságának felmérésére. Súlyos nem megfelelés esetén lehetőség van a tanúsítás visszavonására is.
FOLYAMAT:  egymással kapcsolatban vagy kölcsönhatásban álló tevékenységek sora, ami a bemenetet kimenetté alakítja.
FOLYAMATÁBRA: egy folyamat lépéseinek sorrendjét ábrázoló rajz, segítségével a folyamatok áttekinthetőbbé válnak, és így könnyen felszínre kerülnek hiányzó vagy felesleges elemek. A HACCP rendszerben a folyamatábra valamely meghatározott élelmiszer előállításához vagy feldolgozásához használt lépések vagy műveletek sorrendjének módszeres ábrázolása.
FOLYAMATOS FEJLESZTÉS: A szervezet állandó célja legyen az átfogó, teljes működésre vonatkozó folyamatos fejlesztés.
FOLYAMATSZEMLÉLETŰ MEGKÖZELÍTÉS: A kívánt célt hatékonyabban lehet elérni, ha a tevékenységeket és a hozzá kapcsolódó erőforrásokat folyamatként kezelik.

H

HACCP: olyan rendszer, amely meghatározza, értékeli és szabályozza az élelmiszer-biztonság szempontjából jelentős veszélyeket.
HACCP-TERV: a HACCP-alapelvekkel összhangban készített dokumentum, amelynek célja, hogy biztosítsa az élelmiszerlánc figyelembe vett részében az élelmiszer-biztonság szempontjából jelentős veszélyek szabályozását.
HELYESBÍTŐ TEVÉKENYSÉG: egy eltérés, nemmegfelelőség, vagy nem kívánatos tény okának a kiiktatására tett intézkedés. A HACCP rendszerben: bármely olyan intézkedés, amelyet akkor kell megtenni, ha a kritikus szabályozási pont (CCP) felügyelete a szabályozottság csökkenését vagy elvesztését jelzi.
HELYREÁLLÍTÁS: egy szolgáltatás akkor tekinthető helyreállítottnak, ha a felhasználó újra képes az általa végzett tevékenység keretében feladatot végrehajtani, azaz a rendszer és a rendelkezésre álló adatok visszaállítása megtörtént, a szükséges teszteket elvégezték, a felhasználót tájékoztatták
HIBA: műszaki értelemben a termék, vagy rendszer várt, illetve elvárt működéstől való eltérése.
HULLADÉK: a termelő, szolgáltató vagy fogyasztói tevékenységek során, vagy ezek következtében keletkező- tulajdonosa által rendeltetése szerint fel nem használt, illetve a keletkezés folyamatában vissza nem vezetett vagy adott formájában arra alkalmatlan- maradékanyag, elhasználódott, illetve selejtté vált termék

I

INFORMÁCIÓBIZTONSÁGI ESEMÉNY: a körülmények egy adott összességének bekövetkezése.
INFORMÁCIÓBIZTONSÁGI ESEMÉNY VALÓSZÍNŰSÉG: annak a mértéke, hogy az esemény milyen valószínűséggel következik be.
INFORMÁCIÓBIZTONSÁGI KOCKÁZAT: egy esemény valószínűségének és következményének kombinációja.
INFORMÁCIÓBIZTONSÁGI KOCKÁZATAZONOSÍTÁS: a kockázat egyes elemeinek megtalálása, összegyűjtése és jellemzése.
INFORMÁCIÓBIZTONSÁGI KOCKÁZATBECSLÉS: folyamat, amelynek segítségével értékeket rendelnek a kockázat valószínűségéhez és következményeihez.
INOFRMÁCIÓBIZTONSÁGI KOCKÁZATI SZEMPONTOK: hivatkozási alap, amely szerint a kockázat jelentőségének a felmérése történik.
INFORMATIKAI BIZTONSÁGI IRÁNYÍTÁSI RENDSZER: az ISO 27001 szabvány szerinti általános irányítási rendszer, amely az kockázat elemzésen alapul, menedzseli az információbiztonságot.
IRÁNYÍTÁSI REDSZER (vagy menedzsment rendszer): egy kiemelt szempontból (pl.: minőség, biztonság, környezetvédelem stb.) lényeges valamennyi folyamatot érintő összehangolt tevékenység, ami a szervezet vezetéséhez és szabályozott végrehajtásához szükséges.
ISO: az International Organization for Standardization (Nemzetközi Szabványügyi Szervezet) rövidített neve. A genfi székhelyű szervezet a világ gyakorlatilag valamennyi iparosodott államát magában foglalja - Albániától Zimbabwéig. A szervezet feladata olyan ipari szabványok kidolgozása, amelyek megkönnyítik a nemzetközi kereskedelmet.

J

JELENTŐS KÖRNYEZETI TÉNYEZŐ: a szervezet tevékenységének egy olyan eleme amely jelentős hatást gyakorol a környezetre.

K

KAIZEN a folyamatos javítás eszköze, jelentése: jobb irányú változás. Lényege pedig az, hogy módszeresen és rendszerezetten kell azonosítani a javítási lehetőségeket, prioritásokat állítani, azonosítani a hibákat és azok okaikat, végül intézkedni azok kijavításáról.
KALIBRÁLÁS: az a tevékenyég, amivel megállapítható, a mérőeszköz (vagy mérőrendszer értékmutatása) és a mérendő mennyiségnek a használati etalonnal megvalósított értéke között.
KÉZIKÖNYV: az irányítási rendszer alapelveit tartalmazó dokumentum, tartalmazza azt is, hogy a cég, az alkalmazott szabvány mely előírásait alkalmazza.
KOCKÁZAT: egy területen, egy időben, adott körülmények között kialakuló nemkívánatos esemény bekövetkezésének valószínűsége
KOCKÁZATELEMZÉS: intézkedés a kockázat mértékének, a veszély elkerülésére, illetve hatásának csökkentésére.
KOCKÁZATKEZELÉSI RENDSZER: egy szervezet irányítási rendszerének azon elemei, amely a kockázatkezelésével foglalkoznak.
KÖLCSÖNÖSEN ELŐNYÖS KAPCSOLATOK A BESZÁLLÍTÓKKAL: A szervezetek és beszállítóik kölcsönösen függnek egymástól, értékteremtő képességük a kölcsönösen előnyös kapcsolatok révén növekszik.
KÖRNYEZET: a szervezet közvetlen környezete, amelyben működik, beleértve a levegőt, a vizet, a földterületet, a természeti erőforrásokat, a növény- és állatvilágot, az embereket és ezek kölcsönhatását.
KÖRNYEZETI CÉL: általános, a környezeti politikából következő lehetőleg számszerűen kifejezett környezeti feladat, amelyet a gazdálkodó szervezet tűz ki maga elé.
KÖRNYEZETI HATÁS: a környezetben végbemenő mindennemű változás – akár káros, akár hasznos-, amely egészben vagy részben a szervezet tevékenységéiből, termékeiből, vagy szolgáltatásaiból származik.
KÖRNYEZETI TÉNYEZŐK: a szervezet tevékenységének olyan eleme, amely kölcsönhatásba kerülhet a környezettel.
KRITIKUS HATÁRÉRTÉK: olyan előírás, amely elválasztja az elfogadhatóságot a nem elfogadhatóságtól.
KRITIKUS SZABÁLYOZÁSI PONT (CCP): olyan lépés, amikor szabályozást lehet alkalmazni a lényeges élelmiszer-biztonsági veszélyek megelőzéséhez, kiküszöböléséhez vagy elfogadható szintre csökkentéséhez.

L

LÉNYEGES NEM MEGFELELŐSÉG: az előírt rendszerelem alkalmazásának teljes hiánya.
LÉPÉS: az élelmiszerlánc egy pontja, eljárása, művelete vagy szakasza, beleértve a nyersanyagokat, az elsődleges termeléstől a végső fogyasztásig.

M

MEGELŐZŐ INTÉZKEDÉS: lehetséges eltérés, nem megfelelőség vagy nem kívánatos helyzet okának elhárítására irányuló tevékenység.
MEGFELELŐSÉG: termékkel, irányítási rendszerrel, személlyel szemben támasztott követelmények hiánytalan teljesülése.
MEGHIBÁSODÁS: akkor következik be, ha valamilyen fukcionális egység (pl.: berendezés, szoftver stb.) alkalmatlanná válik rendeltetésének betöltésére.
MINŐSÉG a hétköznapi életben használt és értelmezett kifejezés, valaminek a jóságát mérjük vele. A minőség lényegét az előírásoknak való megfelelés, a használatra való alkalmasság, a vevő megnyilvánuló-, valamint várható igényeinek való megfelelés adja. Az irányítási rendszerekben a minőség annak mértéke, hogy mennyire teljesíti egy cég a terméke vagy szolgáltatása révén a vevői követelményeket.
MINŐSÉGCÉL: a vállalkozásnak a megvalósítani kívánt minőség szintje.
MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS: összehangolt tevékenység egy vállalkozás vezetésére és szabályozására a minőség szempontjából.
MINŐSÍTÉST MEGÚJÍTÓ AUDIT: A tanúsítás érvényességének lejáratakor (3 év után) megtartott audit, amelynek célja a tanúsítás érvényességének meghosszabbítása.
MINŐSÍTŐ AUDIT: A minősítendő egészségügyi intézmény minőségügyi rendszerdokumentációjának és a rendszer működésének átfogó vizsgálata tanúsítvány kiadása céljából. Sikeres audit esetén az egészségügyi intézményt az auditot végző terjeszti elő tanúsításra.
MUNKATÁRSAK BEVONÁSA: A szervezet lényegét minden szinten a munkatársak jelentik, és teljes bevonásuk teszi lehetővé képességeik felhasználását a szervezet javára.

N

NEM MEGFELELŐSÉG: más néven eltérés. Egy előírt követelmény nem teljesítése. Okai lehet a vezetőség elkötelezettségének hiánya, az erőforrások, a képzés vagy a fegyelem hiánya.

O

OBJEKTÍV BIZONYÍTÉK: mindaz, amit az audit során az auditor látott, olvasott,illetve amit az auditált személy mondott.

P

PDCA CIKLUS: a Deming-féle tanítás összefoglaló modellje. Ez napjainkban az irányítási rendszerek egyik alapvető eleme. A PDCA angol nyelvű rövidítés a Plan, Do Check és Act szavak kezdőbetűiből, tehát: Tervezd meg, mit akarsz tenni, cselekedj, tedd meg, ellenőrizd, avatkozz közbe, ha szükséges. A beavatkozás zárja, ugyanakkor újraindítja a folyamatot. Az ellenőrzés következtetései alapján újabb intézkedéseket meghozatalára lehet szükség, mely átvisz a következő tervezési fázisba. Ha egy terület eredményei megfelelőek, akkor a továbbiakban olyan problémákra kell összpontosítani, amik eddig a rangsorban lejjebb voltak.

R

RENDKÍVÜLI AUDIT: Az auditálást végző céghez a minősített súlyos minőségi hiányosságát bejelentő  információ hatására elrendelt soron kívüli audit.
RENDSZERSZEMLÉLET AZ IRÁNYÍTÁSBAN: Az egymással összefüggő folyamatok rendszerként való azonosítása, megértése és irányítása hozzájárul ahhoz, hogy a szervezet eredményesen és hatékonyan valósítsa meg céljait.

SZ

SZABÁLYOZ (CONTROL): HACCP-t tekintve ez azt jelenti, hogy megtesz minden szükséges intézkedést a HACCP-tervben megállapított követelményeknek való megfelelés biztosítására és fenntartására.
SZABÁLYOZÁS (CONTROL): az az állapot, melyben a helyes eljárásokat követik és betartják a követelményeket.
SZABÁLYOZÓ INTÉZKEDÉS: bármely intézkedés és tevékenység, amelyet egy élelmiszer-biztonsági veszély megelőzésére, kiküszöbölésére vagy elfogadható szintre csökkentésére lehet alkalmazni.
SZERZŐDÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ AUDIT: Célja annak megállapítása, hogy az egészségügyi intézmény által előírt minőségügyi rendszert milyen mértékben vezették be, hogyan alkalmazzák és milyen hatásosan.
SZERZŐDÉSKÖTÉS ELŐTTI AUDIT: Célja egy későbbi potenciális beszállító megfelelőségének vizsgálata a szerződéskötés lehetőségének feltárására, esetleg több potenciális szállító összehasonlítása a szerződés megkötése előtt.
SZERZŐDÉSKÖTÉS UTÁNI AUDIT: Célja lehet a szerződéshez kapcsolódó felülvizsgálat során tapasztaltak ismételt ellenőrzése, kiegészítése. Példa lehet rá olyan eset, amikor írásos eljárás rögzíti a minőségügyi bizonylatok/dokumentumok tárolási idejét és megőrzési körülményeit, a vizsgálóberendezések hitelesítését/kalibrálását, a beszállított termék alapanyagainak megkülönböztethetőségét stb.

T

TÁMOGATÓ VEZETÉS: A vezetők hozzák létre a szervezet céljának és irányításának egységét és azt a belső környezetet, amelyben a munkatársakat teljes mértékig be lehet vonni a szervezet céljainak elérésébe.
TÉNYEKEN ALAPULÓ DÖNTÉSHOZATAL: Az eredményes döntések az adatok és egyéb információk elemzésén alapulnak.
TQM (teljes körű minőségmenedzsment) célja, hogy a szervezet megfeleljen a kifejezett (effektív) és lehetőség szerint a rejtett (látens) fogyasztói elvárásoknak, továbbá teljesítményét folyamatosan javítsa. Tulajdonképpen a piaci igények tartós és magas színvonalú kielégítését célozza meg.

V

VERIFIKÁLÁS: igazolás, hitelesítés. HACCP-ben a felügyelettől eltérő módszerek, eljárások, vizsgálatok és más értékelések alkalmazása, a HACCP-tervnek való megfelelés megállapítására.
VESZÉLY: HACCP-t tekintve az élelmiszerben előforduló biológiai, kémiai vagy fizikai hatású anyag, vagy az élelmiszer olyan állapota, amelynek káros egészségügyi hatása lehet.
VESZÉLYELEMZÉS: HACCP-t tekintve a veszélyekről és a jelenlétükhöz vezető körülményekről való információgyűjtés és értékelés folyamata annak eldöntésére, hogy az élelmiszer-biztonság szempontjából, mely tényezők jelentősek, és ezért ezekkel kell foglalkozni a HACCP-tervben.
VESZÉLYES HULLADÉK: a hulladék, amely vagy amelynek bármely összetevője, illetve átalakulási terméke a vonatkozó rendeletben meghatározott veszélyességi jellemzők valamelyikével rendelkezik és a veszélyes összetevő olyan koncentrációban van jelen, hogy ezáltal az emberi életre, az élővilágra, és az egészségre, a környezet bármely elemére veszélyt és kockázatot jelent, illetve nem megfelelő tárolása és kezelése esetében károsító hatást fejt ki.
VEVŐI AUDIT: A szervezet  által a beszállító cégnél, vagy annak alvállalkozójánál végrehajtott felülvizsgálat. A vizsgálatot végezheti a szervezet által megbízott szervezet is. Ilyenkor a felülvizsgálat célja a szállítónak a szevezet "elfogadott beszállítók listájára" való felkerülése.
VEVŐKÖZPONTÚSÁG: A szervezetek a vevőiktől függenek, ezért meg kell érteniük a jelenlegi és jövőbeli vevői igényeket, teljesíteniük kell a vevők követelményeit és törekedniük kell a vevői elvárások túlteljesítésére.

                                                                     
 
                                                                      
 
                                                  
 
 
 
 
                                                                                     

"Ha valami nem megy, akkor ne mást csinálj, hanem másként"

0-24-ben segítünk

fel1

Tanulj otthonról

Egy kávé mellett! Iratkozz fel e-learning kurzusainkra

Bővebben...
fel2

Ismerj meg módszereket

Javítsd cégedben a működést!

Regisztrálok
kérdezz

Kérdezz, válaszolunk

Ha elakadtál, segítünk! Hívj vagy írj, Ránk számíthatsz!

Kérdésem van
olvass

Olvass tanulmányokat

Ha elakadtál, segítünk! Hívj vagy írj, Ránk számíthatsz!

Érdekel

Bővítsd tudásodat és javítsd cégedben a minőséget!

Iratkozz fel díjmentes tréningünkre és tudj meg többet a minőségirányításról!

TI KÉRDEZTÉTEK

1. Ügyfeleink adatainak kiszivárgása milyen követketményekkel jár?
2. Milyen időtávon jelentkeznek az eredmények?
3. ISO 9001 hogyan tud segíteni a betegjogi perekben?
4. Miért van nagy hangsúly a vezetői felelősségen?
5. Az ISO-tól minden tökéletessé válik majd?

Bővebben...

Tudásközpont

mítoszok

Mítoszok

Amelyekről eddig mást hittél

Tovább
figyel

Jogi előírások

Ezeket kell figyelned

Tovább
jog

Most Te lépsz

Ellenőrizd tudásodat!

Tovább
letöltés

Ingyen letölthető

Segédletek és minták

Tovább
regisztáció

Regisztrálj

És tölts le még több tartalmat!

Tovább
szabványok

Szabványok

És változások

Tovább

Ahol már találkozhattál velünk

Regisztrálj hírlevelünkre

Regisztráció

Kapcsolat

Az ISOSzakértő csapata üdvözöl! Kérlek, vedd fel a kapcsolatot velünk az alábbi elérhetőségek egyikén!